top of page
  • Facebook
  • line-app-icon-9
  • White YouTube Icon

ในปี 2540 ก่อนที่จะมาเป็นวังดุม เมาท์เทนแคมป์นั้นที่ดินได้ถูกพัฒนาจากพื้นดินรกร้างว่างเปล่าที่เจ้าของเดิมให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพื่อปลูกอ้อย และตัดไม้จากบนภูเขาทำฟืนเผาถ่าน สภาพแวดล้อมในตอนนั้นจึงมีลักษณะเป็นภูเขาที่แห้งแล้งและมีแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก รวมทั้งกอไผ่กระจายอยู่ทั่วไป หลังจากนั้นเราได้ทำการล้อมรั้วรอบที่ดิน และได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านหลีกเลี่ยงการตัดไม้แต่อนุญาตให้มาเก็บหน่อไม้เพื่อเป็นอาหารได้ 

หลังจากนั้นจึงได้มีโครงการขุดบ่อน้ำ 3 บ่อเพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนและปลูกต้นไม้กระจายไป      ทั่วพื้นที่จวบจนถึงปัจจุบันจึงพบว่า การรักษาสภาพป่าชุมชนให้ยั่งยืนนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือ เราควรงดการตัดไม้และให้ป่าทำการเยียวยารักษาตนเอง และได้เป็นบทพิสูจน์ที่เกิดเป็นรูปธรรม ณ วังดุม เมาเทนท์แคมป์ แห่งนี้ ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

12.png
somchai.jpeg

นาย สมชัย บุญเสริมวิชา

กรรมการผู้จัดการ

Sustainable Ecology

     ในวาระที่วังดุม เมาเทนแคมป์ ก่อตั้งครบ 10 ปี เราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หน่วยงานของรัฐ ห้างร้าน ทำให้วังดุมของเรามีชีวิตชีวา และพลังในการก้าวต่อไปต่อจากนี้ไปเราจะเปลียนวังดุมเป็น“กิจการเพื่อสังคม”เพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมกับงานของเราให้มากกว่าในอดีต

 

    เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในด้านนิเวศวิทยาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน และผู้สนใจ ให้เข้าถึงการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ประโชน์ของ ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของที่มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้แบ่งปันให้กับชุมชนใกล้เคียงการเพิ่มรายได้ และสนับสนุนงานด้านการศึกษาให้กับเยาวชนต่อไป

วิสัยทัศน์

ธุรกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับ การเรียนรู้บูรณาการด้านนิเวศวิทยา
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ชุมชน และผู้สนใจ         

ให้ตระหนักถึง ความสำคัญของธรรมชาติ 
ต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์อย่างยั่งยืน

ค่ายวิทยาศาสตร์พลังงาน กิจกรรมCSR  ค่ายSTEM  ค่ายธรณีวิทยา ค่ายกาญจนบุรี อบรมสัมมนา ดูงาน 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Thailand Energy Awards 2010

รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทเอกชน โดยกระทรวงพลังงาน

Thailand Tourism Awards 2013

รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

SMEs National Award 2014

รางวัลSMEs ดาวรุ่ง ประเภท กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Green Hotel 2015

รางวัลชนะเลิศ Green Hotel ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 2015  

ครงการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย

bottom of page