top of page
Wangdum PNG

Wangdum Mountain Camp

พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติกับค่ายวิทยาศาสตร์

เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

 

เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าและความหมายของพลังงานทดแทนรวมถึงเข้าใจหลักการทำงานและการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้อย่างรู้คุณค่า

 

พร้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

กิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

โดยมีห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) กับสร้างแรงบันดาลใจ ในรูปแบบกิจกรรมที่ได้ลงมือปฎิบัติ เพิ่มสร้างศักยภาพความรู้ เสริมทักษะแบบไร้ขีดจำกัด  ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  การออกแบบและการสร้างสิ่งประดิษฐ์

 • ค่าย พลังงาน (วิทยาศาสตร์พลังงาน)

 • ค่าย STEM Education ( ค่ายสะเต็ม )

 • ค่าย พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • ค่าย วิทยาศาสตร์

 • ค่าย สิ่งแวดล้อม

 • ค่าย ดาราศาสตร์

 • ค่าย ธรณีวิทยา

 • ค่าย อนุรักษ์พลังงาน

 • ค่าย นวัตกรรมพลังงาน

 • ค่าย ปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน

 • ค่าย สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา

 • ค่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83731212_3021006231265079_26271828888183
cd12400160b5ef1dc13729bb3afdff569_272995
1590993719259.jpg
ภาพกิจกรรม-3_๒๑๐๑๑๑_213.jpg
ภาพกิจกรรม_๒๐๐๓๑๙_0184.jpg

ในรูปแบบของการพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน อันได้แก่

1

ทักษะวิชาการ

พลังงานทดแทน, การออกแบบตามหลักวิศวกรรม,

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  

2

ทักษะบุคคล

ในการฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์,

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, บุคลิกภาพ, การกล้าแสดงออก 

3

ทักษะสังคม

ทำงานร่วมกัน การอยู่กันในสังคม การช่วยเหลือ-ผู้อื่น

และจิตสาธารณะ การสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยมีห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
พร้อมทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนง
Photo_Retouch (41).jpg
bottom of page