top of page

" หลักสูตรสิ่งแวดล้อมบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียน

สู่ห้องเรียนธรรมชาติผ่านการปฎิบัติจริง 

เพื่อเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบนิเวศวิทยา ซึ่งประกอบด้วย  ดิน น้ำ ลม ไฟ"

กิจกรรม (ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ)

กิจกรรมการเดินทางของดิน

  • สัมผัสกับ การเกิดของดิน ชั้นดิน แร่ธาตุในดิน การปรับปรุงดิน และประโยชน์ของดิน

  • ระบบนิเวศ ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารกับสิ่งแวดล้อม"

กิจกรรมการเดินทางของน้ำ

  • สัมผัสกับแหล่งน้ำ ประเภทของน้ำชนิดต่างๆ (น้ำฝน  น้ำบาดาล น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)

 

กิจกรรมการเดินทางของลม

  • สัมผัสกับการเกิดของลม ประเภทของลมชนิดต่างๆ (ลมบก ลมทะเล ลมตามฤดูกาล) 

  • การนำลมมาผลิตไฟฟ้าด้วยกังหัน

กิจกรรมการเดินทางของไฟ

  • สัมผัสการเกิดของไฟ ประเภทของไฟชนิดต่างๆ 

  • การนำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

เงื่อนไข :

1. รวมอาหารหลัก 3 มื้อ  อาหารว่าง 2 มื้อ  (ไม่รวมมื้อดึก)

2. รวมที่พัก จำนวน 1 คืน (ห้องพักปรับอากาศ)

3. รวมเอกสารประกอบการเรียน

4. รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ พร้อมวิทยากร

5. รวมของรางวัลในการทำกิจกรรม

6. รวมห้องประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

7. ไม่รวมรถบัสในการเดินทาง

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นการเข้าพัก เป็นหมู่คณะ และทำการจองล่วงหน้า

2. ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนของผู้เข้าพัก กิจกรรม และอาหาร

3. การยกเลิกสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

4. กรณีที่ต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อฝ่ายขาย 

เงื่อนไข :

1. รวมอาหารหลัก 6 มื้อ  อาหารว่าง 5 มื้อ  (ไม่รวมมื้อดึก)

2. รวมที่พัก จำนวน 2 คืน (ห้องพักปรับอากาศ)

3. รวมเอกสารประกอบการเรียน

4. รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ พร้อมวิทยากร

5. รวมของรางวัลในการทำกิจกรรม

6. รวมห้องประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

7. ไม่รวมรถบัสในการเดินทาง

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นการเข้าพัก เป็นหมู่คณะ และทำการจองล่วงหน้า

2. ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนของผู้เข้าพัก กิจกรรม และอาหาร

3. การยกเลิกสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

4. กรณีที่ต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อฝ่ายขาย 

bottom of page