top of page

" หลักสูตรสิ่งแวดล้อมบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียน

สู่ห้องเรียนธรรมชาติผ่านการปฎิบัติจริง 

เพื่อเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบนิเวศวิทยา ซึ่งประกอบด้วย  ดิน น้ำ ลม ไฟ"

กิจกรรม (ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ)

กิจกรรมการเดินทางของดิน

 • ระบบนิเวศ ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส” 

 • ประเภทและองค์ประกอบของดิน และชั้นดินต่างๆ

 • การทดสอบคุณภาพดิน และปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเกษตร

 

กิจกรรมการเดินทางของน้ำ

 •  สัมผัสกับแหล่งน้ำ ประเภทของน้ำชนิดต่างๆ (น้ำฝน  น้ำบาดาล น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)

 •  เรียนรู้เรื่องของเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาน้ำในรูปแบบต่างๆ

 •  การทดสอบคุณภาพน้ำ และปรับปรุงน้ำให้เหมาะสมกับการบริโภค ด้วยระบบ Reverse Osmosis

 •  การสาธิต การนำประโยชน์ของน้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Hydro Power) **
   

 

กิจกรรมการเดินทางของลม

 • การสำรวจและบันทึก คุณสมบัติของลมในสถานที่และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

 • การสาธิต การนำลมมาผลิตไฟฟ้าด้วยกังหัน (Wind Power)

 • การสาธิต การนำลมมาใช้ในระบบสูบน้ำ (Wind Turbine) **

 

กิจกรรมการเดินทางของไฟ

 • ประเภทและองค์ประกอบของไฟ

 • เตาชีวมวล (Bio Mass) เพื่อการนำความร้อนมาใช้ในการหุงต้มอาหาร

 • การสาธิต การนำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (On Grid / Off Grid)

เงื่อนไข :

1. รวมอาหารหลัก 3 มื้อ  อาหารว่าง 2 มื้อ  (ไม่รวมมื้อดึก)

2. รวมที่พัก จำนวน 1 คืน (ห้องพักปรับอากาศ)

3. รวมเอกสารประกอบการเรียน

4. รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ พร้อมวิทยากร

5. รวมของรางวัลในการทำกิจกรรม

6. รวมห้องประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

7. ไม่รวมรถบัสในการเดินทาง

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นการเข้าพัก เป็นหมู่คณะ และทำการจองล่วงหน้า

2. ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนของผู้เข้าพัก กิจกรรม และอาหาร

3. การยกเลิกสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

4. กรณีที่ต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อฝ่ายขาย 

เงื่อนไข :

1. รวมอาหารหลัก 6 มื้อ  อาหารว่าง 5 มื้อ  (ไม่รวมมื้อดึก)

2. รวมที่พัก จำนวน 2 คืน (ห้องพักปรับอากาศ)

3. รวมเอกสารประกอบการเรียน

4. รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ พร้อมวิทยากร

5. รวมของรางวัลในการทำกิจกรรม

6. รวมห้องประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

7. ไม่รวมรถบัสในการเดินทาง

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นการเข้าพัก เป็นหมู่คณะ และทำการจองล่วงหน้า

2. ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนของผู้เข้าพัก กิจกรรม และอาหาร

3. การยกเลิกสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

4. กรณีที่ต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อฝ่ายขาย 

bottom of page