top of page
383325.jpg

International 

Boy Scouts 

วัตถุประสงค์หลักการสำคัญ ลูกเสืออินเตอร์


เป็นขบวนการทางการศึกษาสำหรับเยาวชน ที่มีวัตถุประสงค์จะสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ (Scout Promise and Laws)  การเรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง  (Outdoor Activities)  การใช้ระบบหมู่  (Patrol System)  และความก้าวหน้าของบุคคล 

การกระตุ้นให้เด็กๆ มีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  โดยได้จัดบรรยากาศที่เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ เพรียบพร้อมไปด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ทั้งของจริงและจำลองเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การกางเต็นท์ที่พักด้วยตนเอง การทำอาหาร   เป็นต้น

ลูกเสือทักษะวิชาการเอาตัวรอด 

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

สิ่งที่ได้รับจากการมาเข้าค่ายพักแรม กับ นิเวศปัญญากรีนแคมป์

  • เด็กๆ ได้เสริมสร้างให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง

  • เด็กๆ ได้เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

  • เด็กๆ ได้ลอง ได้สัมผัสผลลัพธ์ของความพยายามในการลงมือทำสิ่งที่ไม่คุ้นชิน โดยที่ไม่ได้พึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวก

  • เด็ก ๆ เรียนรู้การเป็นผู้ให้  ความเสียสละ  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

  • เด็กๆ ได้เล่นสนุกเพื่อให้ชนะกิจกรรมต่างๆ โดยอาจไม่ได้รู้ตัวว่ากำลังเรียนรู้ที่จะต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

  • เด็กๆ ได้มีช่วงเวลาที่ดี ที่น่าจดจำ

bottom of page