top of page
383325.jpg

หลักสูตรพิเศษ
ลูกเสือบูรณาการ 2023

(สำหรับชั้นประถม-มัธยม)

สร้างคุณค่าวิชาลูกเสือ โดยใช้ช่วงเวลาเรียนให้เป็นชั่วโมงในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เรียนรู้ แบบเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเด็กไปจนเติบโต เกิดทักษะในชีวิตประจำวัน

1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout)                  ป.1-3    ( อายุ 7 – 9ปี  )          คติพจน์: จงทำดี (Do Our Best)

2. ลูกเสือสามัญ (Scout)                          ป.4-6    (อายุ 10 - 12 ปี)         คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be Prepared)

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout)   ม.1 -3   (อายุ 13 – 15 ปี)         คติพจน์: มองไกล (Look Wide)

4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover)                       ม.4-6    (อายุ 16 - 25 ปี)          คติพจน์: บริการ (Service)

          วังดุม เมาท์เทนแคมป์  มีความพร้อมในด้านสถานที่จัดกิจกรรม มีพื้นที่กว้างขว้างรองรับกิจกรรมทางบก   และทางน้ำ รายล้อมไปด้วยภูเขา พืชไม้นานาพันธ์  มีฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการเรียนเชิญวิทยากรผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีประสบการณ์เข้ามาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรในสถานศึกษา อาธิเช่น ทักษะการเอาตัวรอด  การทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีทีมงานของนิเวศปัญญากรีนแคมป์คอยติดตามดูแลความปลอดภัยของน้องๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม  

 
" ลูกเสือทักษะชีวิตไม่ใช่เพียงการตอบโจทย์แค่เรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่จะตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษา โดยมีการสำรวจข้อมูลถึงคุณลักษณะของเด็กไทยที่ต้องการ พบว่า 80-90% ของประชาชนไทยเห็นด้วยว่าเด็กไทยต้องมีทักษะชีวิตที่สำคัญต้องส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปด้วย รวมถึงทักษะไอทีเป็นทักษะที่เด็กไทยยุคนี้ต้องมี "
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ลูกเสือทักษะวิชาการเอาตัวรอด 

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

เรามีเทคนิค และวิธีการถ่ายทอด ไม่ใช่พาลูกเสือไปทรมานด้วยการให้ฝึกกลางแดดร้อนๆ หรือ ทำอะไรต่างๆที่ทำให้ลูกเสือเกิดทัศนคติที่เป็นลบ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ถูกต้องนัก ที่อาจจะทำให้ลูกเสือมองว่าที่เรียนมาไม่เกิดประโยชน์อะไร   

สิ่งที่ได้รับจากการมาเข้าค่ายพักแรม กับ วังดุม เมาท์เทนแคมป์

  • เด็กๆ ได้เสริมสร้างให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง

  • เด็กๆ ได้เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

  • เด็กๆ ได้ลอง ได้สัมผัสผลลัพธ์ของความพยายามในการลงมือทำสิ่งที่ไม่คุ้นชิน โดยที่ไม่ได้พึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวก

  • เด็ก ๆ เรียนรู้การเป็นผู้ให้  ความเสียสละ  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

  • เด็กๆ ได้เล่นสนุกเพื่อให้ชนะกิจกรรมต่างๆ โดยอาจไม่ได้รู้ตัวว่ากำลังเรียนรู้ที่จะต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

  • เด็กๆ ได้มีช่วงเวลาที่ดี ที่น่าจดจำ

bottom of page