top of page
การทำงานเป็นทีม

Team building

Walk Rally

กิจกรรม Team Building คือกิจกรรมที่เน้นในการสร้างทีมงาน โดยเริ่มจากการละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนในทีมเกิดการสื่อสาร การรู้จัก ตำแหน่งในทีม และปรับตัวเข้าหากัน โดยกิจกรรม Team Building 

กิจกรรม Walk Rally คือกิจกรรมที่ให้ทีมได้เกิดการทำงานร่วมกันโดยจะมีโจทย์ให้แต่ละทีมได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโดยผ่านกิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรม ทั้งนี้จะมีเป้าหมายที่แต่ละฐานกำหนดเป็นคะแนน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน

ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะเชื่อมโยงกับกิจกรรม Team Building ในช่วงแรก แต่หลายองค์กรด้วยเวลาและงบประมาณที่มี อาจจะลดเวลาในการทำกิจกรรม Walk Rally ให้สั้นลงเหลือ 2-3 ชั่วโมงและรวมกับกิจกรรม Team Building  โดยที่เริ่มจากการแบ่งกลุ่มเลยแล้วค่อยไปทำกิจกรรม Walk Rally ซึ่งข้อนี้ในการลดเวลาลงก็สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกเช่นงบประมาณและเวลาได้เป็นอย่างดี ส่วนข้อเสียก็คือ เวลาที่น้อยอาจจะทำให้พนักงานทั้งหมดไม่ได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีก่อนการทำกิจกรรม Walk Rally

การจัดกิจกรรมนี้มีแต่ประโยชน์ทั้งกับองค์กรเองและกับพนักงาน

หากท่านอยากจะจัดกิจกรรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่ม ติดต่อมาได้เลยค่ะ

 

 

หวังว่าจะได้พบกันนะคะ

ประโยชน์ของการทำกิจกรรม Team Building และกิจกรรม Walk Rally

ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง

 • ทำให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ และ ช่างสังเกตุ

 • ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผล  และ ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

 • ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา  และ รู้จักรักษาเวลา

 • ทำให้เป็นคนมองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง  เพื่อนำไปปรับปรุง

 • ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น  มีมนุษย์สัมพันธ์เพิ่ม

 • ทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง

ประโยชน์ต่อองค์กร สถาบันการทำงาน

 • ทำให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีการปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด  

 • รู้จักมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และ มีการวางแผนการทำงานก่อนการลงมือปฏิบัติจริง

 • ทำให้เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน เกิดการสื่อสารที่ดีในองค์กร

 • ทำให้มีแนวคิดในการทำงาน การดำเนินชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรม

 • ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีมโดยเรียนรู้ที่จะรับผิดช่อบร่วมกัน ฟังเหตุผลและความคิดผู้อื่น รวมทั้งรู้จักแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 • ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี  สร้างความรักสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้นและทุกวัย  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

bottom of page