top of page
Welcome back2024_Wangdum Camp.png

จุดประกายการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน   

...Sustainable Living... 

ห้องประชุมนิเวศปัญญา

"วังดุม เมาท์เทนแคมป์"  คือ ศูนย์เรียนรู้ศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อเยาวชน ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

จากการสัมผัสพลังธรรมชาติของโลก ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ค่ายดาราศาสตร์  ค่ายธรณีวิทยา ค่ายSTEM  ค่ายIOT ค่ายเยาวชน กิจกรรมCSR จิตอาสา กิจรรมที่ออกแบบให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือทำจริงในห้องLAB ทางธรรมชาติภายในโครงการเพื่อประสบการณ์จริง  เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและทางทฤษฎี 

Happy Clients

They love what we did.

โดยมีห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ ในรูปแบบกิจกรรมที่ได้ลงมือปฎิบัติ เพิ่มสร้างศักยภาพความรู้ เสริมทักษะแบบไร้ขีดจำกัด  ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  การออกแบบและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบของการพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน อันได้แก่


(1) ทักษะวิชาการ พลังงานทดแทน, การออกแบบตามหลักวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  
(2) ทักษะบุคคล ในการฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, บุคลิกภาพ, การกล้าแสดงออก  
(3) และทักษะสังคม ทำงานร่วมกัน การอยู่กันในสังคม การช่วยเหลือ-ผู้อื่น และจิตสาธารณะ การสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนง  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Green Hotel 2015

รางวัลชนะเลิศ Green Hotel ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 2015

SMEs National Award 2014

รางวัลSMEs ดาวรุ่ง ประเภท กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Thailand Tourism Awards 2013

รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้  มอบโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thailand Energy Awards 2010

รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาคเอกชน)” มอบโดยกระทรวงพลังงาน

ค่ายพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี / ค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร จังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายวิทยาศาสตร์กาญจนบุรี / ค่ายสะเต็ม STEM

ACTIVITY

รายการ KILO-MATE

เพื่อนร่วมทาง พิธีกร ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ แนะนำวังดุมเมาท์เทนแคมป์

 กิจกรรมเรียนรู้ที่วังดุม เมาท์เทนแคมป์

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมศึกษา

บริการที่พัก สถานที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

โดยทีมงานผู้เชียวชาญและวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี

Services

ทั้งนี้ทางโรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรได้ตามความต้องการ

** รูปแบบกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

WANGDUM  MOUNTAIN  CAMP

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อมศึกษา (วังดุม เมาท์เทนแคมป์) ค่ายพลังงานกาญจนบุรี

พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติและทรัพยากร กับค่ายพลังงาน วิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าและความหมายของพลังงานทดแทน รวมถึงเข้าใจหลักการทำงานและการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้อย่างรู้คุณค่า พร้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์